جشن هفتاد سالگی «یونیسف» با حضور «دیوید بکهام»

جشن هفتاد سالگی یونیسف با حضور دیوید بکهام جشن گرفته شد. یونیسف Unicef سرانجام در جشن سالیانه خود ......

جشن هفتاد سالگی یونیسف با حضور دیوید بکهام جشن گرفته شد.

یونیسف Unicef سرانجام در جشن سالیانه خود، از یک ستاره دعوت کرد. دیوید بکهام در جشن هفتاد سالگی یونیسف شرکت کرد و برای ترویج کمک و حمایت از کودکان در سراسر دنیا در این مراسم حضور داشت.