جنجال مدیر برنامه بازیکن مطرح در باشگاه پرسپولیس!

یکی از مدیربرنانه های شاغل در فوتبال ایران چند روز قبل جنجال ساز شد....

یکی از مدیربرنانه های شاغل در فوتبال ایران چند روز قبل جنجال ساز شد.

به گزارش خبرنگار مدال، چند روز قبل مدیر برنامه یکی از بازیکنان مطرح پرسپولیس با حضور در ساختمان این باشگاه جنجال آفرین شد و حتی نزدیک بود کار به جاهای باریک کشیده شود. 

این مدیر برنامه که قبلا هم بازیکنان دیگری در پرسپولیس داشته به این باشگاه رفت تا پولش را از این باشگاه دریافت کند اما بعد از اینکه ایرج عرب سرپرست باشگاه به او فرصت ملاقات نداد عصبانی شد و شروع به فریاد زدن کرد تا بتواند به پولش برسد. 

در قرارداد بازیکن این مدیر برنامه متممی گنجانده شد مبنی بر اینکه بخشی از حق ایجنتی او توسط باشگاه پرسپولیس و بخشی هم توسط بازیکن داده شود و این مدیر برنامه برای گرفتن پولش به ساختمان پرسپولیس رفت که موفق به گرفتن آن و دیدار با سرپرست باشگاه نشد. 

همین موضوع او را عصبانی کرد و در نهایت با وساطت برخی از کارمندان باشگاه به بیرون هدایت شد اما او به مدیران باشگاه یک فرصت دیگر داده تا هر چه زودتر پول او را به حسابش واریز کنند