جوانان پاری‌سن‌ژرمن در اردوی تابستانی (زیرنویس)

چند نفر از بازیکنان تیم جوانان پاریسنژرمن که در اردوی تابستانی این تیم در سنگاپور همراه بازیکنان اصلی این تیم بودند از تجربه خود در این سفر میگویند ......

چند نفر از بازیکنان تیم جوانان پاری‌سن‌ژرمن که در اردوی تابستانی این تیم در سنگاپور همراه بازیکنان اصلی این تیم بودند از تجربه خود در این سفر می‌گویند.

تگ ها


پیشنهاد مدال پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال