حاشیه روز دوم بازی های آسیایی/جایگاه خبرنگاران فروریخت

در جریان مسابقات ژیمناستیک بازی های آسیایی به سبب تراکم خبرنگاران حاضر در سالن جایگاه رسانه فرو ریخت ......

در جریان مسابقات ژیمناستیک بازی های آسیایی به سبب تراکم خبرنگاران حاضر در سالن جایگاه رسانه فرو ریخت.
در حاشیه روز دوم بازی های آسیای و در جریان رقابت های ژیمناستیک تعداد زیادی خبرنگار حضور داشتند. تراکم آن ها در جایگاه نه چندان محکم خبرنگاران موجب شد تا جایگاه رسانه خراب شود و فرو بریزد.
البته به سبب ارتفاع کم این حادثه آسیب جدی هیچ خبرنگاری را به دنبال نداشت.

تگ ها


بازی‌های آسیایی 2018 فوتبال