حال و روز مربیان سری آ در اولین وقفه ملی

اولین وقفه ملی رسیده و تیم های مطرح سری آ بهترین بازیکنان خود را به اردوهای ملی فرستاده اند ......

اولین وقفه ملی رسیده و تیم های مطرح سری آ بهترین بازیکنان خود را به اردوهای ملی فرستاده اند. نگاهی به وضعیت تیم ها در این وقفه ملی داشته باشیم.

تگ ها


سری آ فوتبال