حذف اندی ماری و تقابل نادال و جوکوویچ در نیمه نهایی «مسترز مادرید»

رافائل نادال و نواک جوکوویچ در نیمه نهایی مسترز مادرید به مصاف هم خواهند رفت ......

رافائل نادال و نواک جوکوویچ در نیمه نهایی مسترز مادرید به مصاف هم خواهند رفت. اندی ماری نیز پیش از این در مرحله یک شانزدهم مقابل کوریچ کروات حذف شده بود.

تگ ها


تنیس