حذف اندی ماری و تقابل نادال و جوکوویچ در نیمه نهایی «مسترز مادرید»

رافائل نادال و نواک جوکوویچ در نیمه نهایی مسترز مادرید به مصاف هم خواهند رفت ......

رافائل نادال و نواک جوکوویچ در نیمه نهایی مسترز مادرید به مصاف هم خواهند رفت. اندی ماری نیز پیش از این در مرحله یک شانزدهم مقابل کوریچ کروات حذف شده بود.