حرکات نمایشی حب درویش در حضور شفر و فرهاد مجیدی/ویدیو

حرکات نمایشی حب درویش در اردوی استقلال در حضور شفر و فرهاد مجیدی را می بینید...

حرکات نمایشی حب درویش در اردوی استقلال در حضور شفر و فرهاد مجیدی را می بینید.