حمایت باشگاه تراکتورسازی از مردم لرستان/ویدیو

باشگاه تراکتورسازی توسط احمد موسوی بازیکن لرستانی در حمایت از مردن لرستان بیانیه ای صادر کرد....

بیانیه تراکتورسازی توسط احمد موسوی بازیکن لرستانی در حمایت از مردن لرستان را می بینید.