حمله دستیار کی‌روش به یک خبرنگار پس از بازی ایران و ترینیداد

دستیار کیروش به گوشی همراه یک خبرنگار پس از بازی ایران و ترینیداد به خاطر سوال درباره ماجرای دیدار پرسپولیس و کاشیما حمله کرد ......

دستیار کی‌روش به گوشی همراه یک خبرنگار پس از بازی ایران و ترینیداد به خاطر سوال درباره ماجرای دیدار پرسپولیس و کاشیما حمله کرد.

تگ ها


فوتبال