حمله دوباره کی روش به برانکوبعد از درخواست آشتی از سوی عادل فردوسی پور

صحبت های کی روش در برنامه 90 را تماشا می کنید. ......

صحبت های کی روش در برنامه 90 را تماشا می کنید.