حمله گواردادو به آلگری با اسپری داور!

......

در یکی از لحظات جالب جشن قهرمانی یوونتوس گواردادو بر شانه های آلگری پرید و با اسپری داور حسابی او را سر سفید کرد!