حمید سوریان ضربه فنی شد!

حمید سوریان در حالی که 7 بر صفر جلو بود ضربه فنی شد و حذف شد. ......

حمید سوریان در حالی که 7 بر صفر جلو بود ضربه فنی شد و حذف شد.

تگ ها


اخبار ویژه کشتی