حنیف عمران زاده و پیش‌بینی بسته‌ی ویژه مدال‌شو

حنیف عمران زاده در پیش بینی بسته‌ی ویژه‌ مدال شو شرکت کرد....

مهرداد میناوند در پیش بینی بسته‌ی ویژه‌ مدال شو شرکت کرد.