حواشی تور دو فرانس؛ یک دوچرخه سوار اخراج شد

جیانی موسکون به علت ضربه زدن به یک دوچرخهسوار از تور دو فرانس اخراج شد ......

جیانی موسکون به علت ضربه زدن به یک دوچرخه‌سوار از تور دو فرانس اخراج شد.
 ‌و ‌به نقل از آس، حواشی تور دو فرانس هم‌چنان ادامه‌ دارد. جیانی موسکون به خاطر ضربه زدن به الی گبرت از این بازی‌ها اخراج شد. دوچرخه‌سوار ۲۴ ساله ایتالیایی بیش از پیروزی‌های خود (سه برد) رفتارهای غیر ورزشی داشته است.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که او دوچرخه‌سوار مستعدی محسوب می‌شود. موسکون پس از مسابقات روماندیا در سال ۲۰۱۷ به علت توهین نژاد پرستانه به کوین رضا محروم شد. هم‌چنین از مسابقات Tre valli varesine، سباستین رینباخ او را متهم به هل دادن کرد.

تگ ها


المپیک