حواشی دیدار پیکان و پدیده/ فرکی و برزای تشویق شدند

دیدار پیکان و پدیده تحت الشعاع سر و صداهای روی سکوها قرار گرفت....

دیدار پیکان و پدیده تحت الشعاع سر و صداهای روی سکوها قرار گرفت.

سرمربی تیم پیکان در طول نیمه اول با آرامش به تماشای بازی مشغول هستند.

به گزارش مدال، دو تیم پیکان و پدیده در ادامه مسابقات این هفته لیگ برتر به مصاف هم رفتند و نیمه اول این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

* بازیکنان تیم پدیده زودتر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تیم پیکان وارد ورزشگاه شدند.

* حدود ۱۰۰ هوادار تیم پدیده که با اتوبوس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشهد به تهران آمده‌اند، در ورزشگاه شهدای شهر قدس به تشویق تیم محبوب‌شان می‌پردازند.

* فرهاد حمیداوی و مجتبی سرآسیایی مالک و قائم مقام باشگاه پدیده در ورزشگاه حضور دارند که توسط تماشاگران به شدت تشویق شدند.

* حدود ۱۰ هوادار تیم پیکان در ورزشگاه حاضرند و حسین فرکی را پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آغاز بازی تشویق کردند.

* محمد قاسمی‌نژاد بازیکن تیم پدیده که به علت مصدومیت قادر به همراهی تیمش نیست، از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روی سکوها تماشاگر این مسابقه خواهد بود.

* برخلاف بازی قبلی که در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد، اسکوربورد این ورزشگاه از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شروع بازی سالم بود و کار می‌کرد!

* بهنام برزای پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آغاز مسابقه توسط هواداران پدیده به شدت تشویق شد، حضور و تشویق‌های هواداران پدیده شور و حال خاصی به ورزشگاه شهر قدس داده است.

* بازیکنان پدیده با پلاکارد یا امام رضا(ع) و بازیکنان پیکان با پلاکارد یا فاطمه الزهرا(س) وارد زمین شدند.

* محمد قاضی بازیکن تیم پیکان که به علت محرومیت انضباطی قادر به همراهی تیمش نیست، در جایگاه ورزشگاه به تماشای بازی مشغول است.

* تعداد تماشاگران پیکان در طول نیمه اول افزایش پیدا کرد و هواداران هر دو تیم در طول بازی به وسیله طبل به تشویق  تیم محبوب‌شان پرداختند و سروصدای زیادی را به وجود آوردند.

* قسمتی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبل هواداران پیکان در اواسط نیمه اول پاره شد اما آنها با استفاده از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سمت دیگر آن با قدرت به کار خودشان ادامه دادند!

* حسین فرکی در طول نیمه اول به آرامی در کنار زمین نظاره‌گر تلاش تیمش بود اما ساکت الهامی مربی پدیده جنب و جوش زیادی کنار خط داشت.

* سید مهران موسوی با دریافت کارت زرد در دقیقه ۲۹ اولین اخطاری این مسابقه بود.

* موقعیت خوب تیم پدیده در دقیقه ۳۳ توسط کمک‌داور بازی آفساید اعلام شد که اعتراض آرام ساکت الهامی دستیار گل محمدی را در پی داشت.

* در دقیقه ۴۴ توپ در داخل محوطه جریمه پدیده به دست بازیکن این تیم خورد و اعتراض بازیکنان پیکان باعث شد تا داور بازی را قطع کند و به فراز امامعلی شماره ۹ تیم پیکان کارت زرد دوم مسابقه را بدهد.

* داور چهارم 2 دقیقه وقت تلف‌شده را در نیمه اول این مسابقه اعلام کرد.

* در دقیقه 40 بازی بازیکنان تیم پیکان اعتقاد داشتند, خطای هند بازیکن پدیده در محوطه جریمه داور باید پنالتی اعلام می‌کرد که داور چنین نظری نداشت. همین موضوع باعث شد بازیکنان با هم درگیر شوند و داور هم به بازیکن پیکان کارت زرد نشان داد.

* هواداران تیم پیکان در فاصله بین دو نیمه از علی حمودی، مدافع تیم خود درخواست داشتند تا با آنها عکس سلفی بگیرد که او نیز درخواست آنها را قبول کرد.

* پس از شروع نیمه دوم گردوخاک شدیدی اطراف ورزشگاه شهدای شهر قدس ایجاد شد و به نوعی بازی را تحت تاثیر خود قرار داد. در ادامه شدت وزش باد به طوری بود که بنر و تابلوهای تبلیغاتی پشت دروازه از جا کنده شدند.