حواشی هفته آغازین لوشامپیونه

در این ویدیو نگاهی داریم به حواشی و اتفاقات اولین هفته از رقابتهای لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018 ......

در این ویدیو نگاهی داریم به حواشی و اتفاقات اولین هفته از رقابت‌های لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018.

تگ ها


فوتبال