خبر فوری: مسابقه مهسا جاور به تاخیر افتاد

رقابت مهسا جاور در روئینگ تک نفره با تاخیر ساعت ۱۸:۳۰در ادامه رقابت های المپیک ریو2016برگزار می شود ......
رقابت مهسا جاور در روئینگ تک نفره با تاخیر ساعت ۱۸:۳۰در ادامه رقابت های المپیک ریو2016برگزار می شود ...

رقابت مهسا جاور در روئینگ تک نفره با تاخیر ساعت ۱۸:۳۰در ادامه رقابت های المپیک ریو2016برگزار می شود.