خداحافظ دختران عزيز ايران ; یاداشت

آرش ظلی پور هفته گ ......

 

 هفته گذشته جامعه ما تحت تأثير دو دختر ايراني قرار گرفت، اولين نفر مريم ميرزاخاني عزيز بود. نابغه رياضي مملكت ما كه فراتر از يك انسان معمولي ايران را به جهان معرفي كرد و خيلي حيف كه زود از بين ما رفت، كسي كه ياد و خاطرش هميشه در بين ما به نيكي خواهد ماند. دومين نفر آتنا اصلاني عزيز است كه جامعه ما با رفتنش خيلي تحت تأثير قرار گرفت. واقعاً حسودي مي كنم به تمام كساني كه در طول اين هفته همدردي كردند با جامعه و خانواده آتنا و مي خواهم به سهم خودم تشكر ويژه اي داشته باشم از فوتباليست هاي بي نظير مملكت مان، از قديمي ها تا جوانان، ممنونم از سردار آزمون عزيز، از مهرداد ميناوند و همه كساني كه همدردي خودشان را با خانواده آتنا اعلام كردند. از خدا مي خواهم كاري كنيم كه هميشه قلب هايمان شفاف، چشم هايمان نجيب و فكرمان زلال بماند.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال