!خطوط قرمز نظام یعنی ایجاد فضای تند دوقطبی

امین فراغت/ روزنامه نگار آقای داورزنی ب ......

امین فراغت/ روزنامه نگار

آقای داورزنی

به گزارش مدال به نقل از قانون-آيا متوجه قاعده ها، حقوق و روش و منش نظام بین الملل هستید؟ می دانید که ایران اسلامی در کدام نقطه ایستاده است؟ فضای ذهنی جامعه را رصد کرده اید؟ متوجه نگاه نظام بین الملل به داخل هستید ؟ پس چرا به گونه ای اظهار نظر می کنید که به خاطر یک دستمال، قیصریه آتش بگیرد؟! خطوط قرمز نظام باید اتحاد و یکپارچگی، ارتقاي اعتماد و باور عمومی و دو قطبی نشدن تند فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد! اظهار نظر حاکمیتی شما در خصوص شجاعی و حاج صفی، نه تنها به فضای اتحاد و همدلی کمک نکرد بلکه با واکنش های معکوس جامعه و همچنین برخی هنرمندان و ورزشکاران همراه شد!

آقای داورزنی

چرا نباید برخی مسئولان از دانش عمومی بهره مند باشند؟ چرا نباید تحلیل درستی از فضای جامعه داشته باشند؟ مگر ما در نظام بین الملل تافته جدا بافته هستیم؟ اینجا ایران است با تمدنی ایرانی اسلامی که دوام و قوام آن مرهون مجاهدت های تاریخی است. شاید در برهه هایی از تاریخ دچار افول شده باشیم لیکن پیوسته و مستمر حرکت كرده ایم. اوضاع کشور کره شمالی را ببینید! اینجا کره شمالی نیست! با توجه به شرایطی که در نظام بین الملل و همین طور موقعیتی که در منطقه داریم، اگر کسی حرفی بزند که باعث انشقاق ذهنی مردم و همچنین ایجاد فضای تند دوقطبی شود،به خطوط قرمز نظام توجه نکرده است!

شما در جایگاهی نشسته اید که باید دانش عمومی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ...داشته باشید. اینکه از ترس نظرهای بولتنی اظهار نظری کنید که جامعه را به واکنش معکوس وا دارد، دقیقا یعنی بی تدبیری و نداشتن تحلیل درست از جامعه و ... .

آقای داورزنی

مردم فرق دوغ و دوشاب را متوجه شده اند. به اظهار نظر مهدوی کیا، علی مطهری و ... در خصوص شجاعی و حاج صفی دقت کنید. سیاست علم است و قاعده و روش دارد و سیاست است که جنگ را به صلح تبدیل می کند. چرا باید به گونه ای اظهار نظر کرد که فضای حداکثری و حداقلی به وجودبياید. ما به انسجام داخلی احتیاج شديد داریم چرا که عدم یکپارچگی شرایط فعلی منتج شده از اظهارنظرهای شعاری و عملکردهای متضاد با همان شعارها بوده است!

 

تگ ها


اخبار روز المپیک