خلاصه اتفاقات روز نهم ویمبلدون/ حذف فدرر و صعود نادال

خلاصهای از اتفاقات مهم روز نهم گرند اسلم تنیس ویمبلدون را در این ویدیو ببینید ......

خلاصه‌ای از اتفاقات مهم روز نهم گرند اسلم تنیس ویمبلدون را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


تنیس