خلاصه بازی ؛ قهرمانی راجر فدرر ( تنیس جری وبر)

فدرر از کشور سوئيس مرد شماره يک جهان در رشته تنيس و قهرمان دوره مسابقات ويمبِلدون در فصل گذشته، با مغلوب کردن زورف از آلماندر روز يکشنبه عنوان قهرمانی رقابت های تنيس آزاد جری وبر را حفظ کرد ......

فدرر از کشور سوئيس مرد شماره يک جهان در رشته تنيس و قهرمان دوره مسابقات ويمبِلدون در فصل گذشته، با مغلوب کردن  زورف از آلمان  در روز يکشنبه عنوان قهرمانی رقابت های تنيس آزاد جری وبر را حفظ کرد.

فدرر در تنها ۵۷ دقيقه با نتيجه ۰ـ ۶ ، ۳ـ ۶، حریف خود را در مسابقه فينال در شهر هاله در آلمان با شکست آشنا کرد.

فدرر با اين پيروزی سلسله بردهايش را روی زمين های چمن تنيس به ۱۷ رسانيد و نيز بابت پيروزی نهايی در مسابقات جری وبر ۱۳۵ هزار و ۲۵۳ دلار بدست آورد.

ضمناً اين پنجمين عنوان قهرمانی اين بازيکن سوئيسی در فصل جاری تنيس حرفه ای و جمعاً شانزدهمين عنوان او در زندگی ورزشی اش است.