خلاصه دربی‌های شهر میلان 2012-2003

در این ویدیو نگاهی داریم به خلاصهای از دربیهای شهر میلان میان تیمهای آثمیلان و اینتر در فاصله سالهای 2003 تا 2012 ......

در این ویدیو نگاهی داریم به خلاصه‌ای از دربی‌های شهر میلان میان تیم‌های آث‌میلان و اینتر در فاصله سال‌های 2003 تا 2012.

تگ ها


سری آ فوتبال