خلاصه فینال مسابقات اِف‌اِف‌اِس‌اِی جی‌تی در پیست «پول ریکارد»

در این ویدیو به دنیای مسابقات جیتی در کشور فرانسه میرویم تا خلاصه فینال مسابقات اِفاِفاِساِی جیتی در پیست پول ریکارد را تماشا کنیم ......

در این ویدیو به دنیای مسابقات جی‌تی در کشور فرانسه می‌رویم تا خلاصه فینال مسابقات اِف‌اِف‌اِس‌اِی جی‌تی در پیست «پول ریکارد» را تماشا کنیم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اسپانیا اکستریم اسپورتس