خنده با فوتبال (5)؛ ویژه فوتبال کودکان

در پنجمین قسمت مجموعه خنده با فوتبال سراغ تکنیک های برتر و سوتی های بامزه کودکان و نوجوانان در فوتبال می رویم ......

در پنجمین قسمت مجموعه خنده با فوتبال سراغ تکنیک های برتر و سوتی های بامزه کودکان و نوجوانان در فوتبال می رویم.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال