خوشحالی‌جالب خیمنز بعد از گلزنی‌ برابر واتفورد/ ویدیو

رائول خیمنز بعد از گلزنی برابر واتفورد به شیوه ای جالب ابراز شادمانی کرد ......

رائول‌ خیمنز بعد از گلزنی‌ برابر واتفورد به شیوه ای جالب ابراز شادمانی کرد.