خیبر خواستار نظارت بیشتر روی دوپینگ

مدیر ورزشی باشگاه خیبر خرم آباد گفت: از سازمان لیگ انتظار داریم، روی مسئله دوپینگ بیشتر نظارت کنند....

به گزارش ورزش سه، مدیر ورزشی و مشاور مالک باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد گفت: از سازمان لیگ تقاضا داریم، برای جلوگیری از تضییع حق تیم ها، به موضوع دوپینگ با وسواس بیشتری ورود و نظارت نماید.

محمد نصرتی ابراز داشت: وقتی که تیم ها با هزینه شخصی و بخش خصوصی اداره می شوند، انصاف نیست، بعضی از بازیکنان در برخی تیم ها با استفاده از دوپینگ شرایط نابرابری را رقم بزنند.

در این شرایط که امتیازها بسیار حساس و مهم هستند، از سازمان لیگ تقاضا داریم، اکیپ های بیشتری را در مسابقات مختلف لیگ یک، مامور کنترل و تست دوپینگ نمایند

تگ ها


دسته یک خیبر خرم آباد