داکار 2018؛ خلاصه مسابقه کامیون‌ها در دور پنجم

خلاصه لحظات دیدنی مسابقه کامیونها در دور پنجم رالی داکار که در سن خوان دیمارکونا برگزار میشود را با هم ببینیم ......

خلاصه لحظات دیدنی مسابقه کامیون‌ها در دور پنجم رالی داکار که در سن خوان دی‌مارکونا برگزار می‌شود را با هم ببینیم.

تگ ها


رالی داکار اکستریم اسپورتس