داکار 2018؛ لحظه برتر دور هشتم

سرخوردن موتورسواران در مسیر سخت مرحله هشتم به عنوان لحظه برتر این دور انتخاب شده است ......

سرخوردن موتورسواران در مسیر سخت مرحله هشتم به عنوان لحظه برتر این دور انتخاب شده است.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس