داکار 2018؛ چشم‌انداز زیبای مرحله دهم

تصاویری فوقالعاده دیدنی از مناطق سالتا و بِلِن به عنوان زیباترین طبیعت مرحله دهم دالی داکار انتخاب شدند ......

تصاویری فوق‌العاده دیدنی از مناطق سالتا و بِلِن به عنوان زیباترین طبیعت مرحله دهم دالی داکار انتخاب شدند.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس