داکار 2018؛ چشم‌انداز زیبای مرحله سیزدهم

تصاویری دیدنی از مناطق سنخوان و کوردوبا به عنوان زطیباترین طبیعت مرحله سیزدهم رالی داکار انتخاب شدند ......

تصاویری دیدنی از مناطق سن‌خوان و کوردوبا به عنوان زطیباترین طبیعت مرحله سیزدهم رالی داکار انتخاب شدند.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس