داکار 2018؛ کارت پستال‌های توریستی

کودکی که با ماشین کنترلی آف-رودش بازی میکند و کلاه رالی داکار را به سر دارد به عنوان سوژه توریستی دور دهم رالی داکار انتخاب شد ......

کودکی که با ماشین کنترلی آف-رودش بازی می‌کند و کلاه رالی داکار را به سر دارد به عنوان سوژه توریستی دور دهم رالی داکار انتخاب شد.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس