درب‌های ورزشگاه به روی هواداران باز شد/ ویدیو

هم اکنون آزادی درب های ورزشگاه به روی هواداران باز شد....

هم اکنون آزادی درب های ورزشگاه به روی هواداران باز شد.