درخواست پرسپولیس؛ پرونده طلب آرام طبع دوباره بررسی شود!

باشگاه پرسپولیس به راُی کمیته تعیین وضعیت در مورد مدافع پبشین این تیم اعتراض کرد ......

 باشگاه پرسپولیس به راُی کمیته تعیین وضعیت در مورد مدافع پبشین این تیم اعتراض کرد.
 باشگاه پرسپولیس به رأی کمیته تعیین وضعیت در مورد طلب ٣٢٥ میلیون تومانی آرام‌طبع اعتراض کرد. این پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیته استیناف خواهد رفت.
محمدامین آرام‌طبع در لیگ شانزدهم در پرسپولیس عضویت داشت اما جز یکی دو بازی فرصت به میدان رفتن را پیدا نکرد.

تگ ها


پرسپولیس فوتبال