در چنین روزی در سال 1914...

فوتبال در اوج جنگ ... در چنین ر ......

فوتبال در اوج جنگ ...
در چنین روزی از سال ۱۹۱۴ و در جریان جنگ جهانی اول سربازان انگلیسی و آلمانی در زمینی بیطرف به انجام بازی فوتبال پرداختند.

تگ ها


فوتبال