ده اتفاق که فقط در «فیفا 17» می افتد!

از پاس دادن رونالدو تو هجده قدم تا بازی مستقیم بارسلونا ده اتفاقی که فقط در بازی فیفا می افتد را در مدال ببینید ......

از پاس دادن رونالدو تو هجده قدم تا بازی مستقیم بارسلونا ده اتفاقی که فقط در بازی فیفا می افتد را در مدال ببینید.