ده لحظه تحقیرآمیز در فوتبال (1)

گل به خودی پیپلیکا در سال 2000، ضربه چیپ پیرلو به جوهارت و تحقیر کردن نویر و بواتنگ توسط مسی، قسمت اول از مضحک ترین و تحقیرآمیز ترین لحظات ثبت شده در فوتبال است ......

گل به خودی پیپلیکا در سال 2000، ضربه چیپ پیرلو به جوهارت و تحقیر کردن نویر و بواتنگ توسط مسی، قسمت اول از مضحک ترین و تحقیرآمیز ترین لحظات ثبت شده در فوتبال است.

تگ ها


اخبار ویژه فوتبال