ده مهار برتر پنالتی در فوتبال

ده مهار برتر پنالتی در فوتبال را خواهید دید که گاه دروازه بانان در چند مرحله توپ را دفع می کنند و مانع از باز شدن دروازه شان می شوند ......

ده مهار برتر پنالتی در فوتبال را خواهید دید که گاه دروازه بانان در چند مرحله توپ را دفع می کنند و مانع از باز شدن دروازه شان می شوند.

 

تگ ها


فوتبال