ده هزارمین ضربه ایس فدرر!

استاد سوئیسی در ست نخست بازی مقابل دولگوپولوف، ۶ ضربه ایس به ثمر رساند تا شمار ایس های خود در کلیه مسابقات را به عدد ۱۰۰۰۰ برساند ......

استاد سوئیسی در ست نخست بازی مقابل دولگوپولوف، ۶ ضربه ایس به ثمر رساند تا شمار ایس های خود در کلیه مسابقات را به عدد ۱۰۰۰۰ برساند.

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس