ده گل برتر تاریخ چلسی با ضربه سر! (دروگبا، تری...)

ده گل برتر ستاره های چلسی در تاریخ این تیم را می بینیم که با ضربه سر به ثمر رسیده است ......

ده گل برتر ستاره های چلسی در تاریخ این تیم را می بینیم که با ضربه سر به ثمر رسیده است.

تگ ها


چلسی لیگ برتر فوتبال