دوچرخه‌سواری داون‌هیل با «رمی متایه»

در این ویدیو با یکی از برترین ورزشکاران رشته پرهیجان دوچرخهسواری کوهستان به نام رمی متایه همراه میشویم تا منتخبی از اجراهای دیدنی داونهیل او را ببینیم ......

در این ویدیو با یکی از برترین ورزشکاران رشته پرهیجان دوچرخه‌سواری کوهستان به نام «رمی متایه» همراه می‌شویم تا منتخبی از اجراهای دیدنی داون‌هیل او را ببینیم.

تگ ها


فوتبال