دیدنی ترین لیز خوردن های تنیسورها؛ 2017

در این ویدئو لیز خوردن دیمیتروف بلغارستانی ، گیرگیوس استرالیایی و زورف آلمانی را در رقابت های اخیرشان تماشا می کنیم ......

در این ویدئو لیز خوردن دیمیتروف بلغارستانی  ، گیرگیوس استرالیایی و زورف آلمانی را در رقابت های اخیرشان  تماشا می کنیم.