دیواردفاعی عجیب!

کلیپی از یک بازی فوتبال و دیوار دفاعی که تیم خودی برای ضربه بازیکنشان تشکیل دادند را ببینید ......

کلیپی از یک بازی فوتبال و دیوار دفاعی که تیم خودی برای ضربه بازیکنشان تشکیل دادند را ببینید.
 

تگ ها


فوتبال