راجا ناینگولان؛ از اردوگاه پناهجویان تا بام دنیا (دوبله)

در این ویدیو مروری داریم بر سیر اتفاقاتی که زندگی پر فراز و نشیب راجا ناینگولان بازیکن تیم اینتر را شکل داده ......

در این ویدیو مروری داریم بر سیر اتفاقاتی که زندگی پر فراز و نشیب راجا ناینگولان بازیکن تیم اینتر را شکل داده.