رادیو مدال (۸۴): ماجرای میثاقی و نود پلاس و استروئید ملی پوشان ایران

از برنامه جایگزین نود و قصه نودپلاس محمدحسین میثاقی تا ادعای تزریق استروئید توسط ملی پوشان ایران، در قسمت هشتاد و چهارم رادیو مدال...

اخبار مهم روز، از برنامه جایگزین نود و قصه نودپلاس محمدحسین میثاقی تا ادعای تزریق استروئید توسط ملی پوشان ایران را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت هشتاد و چهارم رادیو مدال پیش روی شماست.

تگ ها


رادیو مدال پیشنهاد مدال میثاقی نودپلاس فوتبال