رانندگی رئیس جدید «فرمول یک» با فیات قدیمی (جشنواره سرعت 2017)

چیس کری، رئیس جدید فرمول یک از مهمانان مهم روز آخر جشنواره سرعت بود و با ماشین فیات قدیمی قسمتی از مسیر را رانندگی کرد ......

چیس کری، رئیس جدید فرمول یک از مهمانان مهم روز آخر جشنواره سرعت بود و با ماشین فیات قدیمی قسمتی از مسیر را رانندگی کرد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس