راهنمایی تیم با حرکات موزون!

مربی خوش ذوق بدون انکه خودش متوجه باشد با حرکاتی موزون تر از حرکات موزون بازیکنان تیمش را راهنمایی می کند ......

مربی خوش ذوق بدون انکه خودش متوجه باشد با حرکاتی موزون تر از حرکات موزون بازیکنان تیمش را راهنمایی می کند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال