رایزین؛ فلوید می ودر سه بار حریف ژاپنی را ناک اوت کرد

دیدار نمایشی رویداد جدید رایزین جدی از آب درامد و با برد دیدنی فلوید می ودر برابر تنشین از ژاپن در همان راند اول همراه بود ......

دیدار نمایشی رویداد جدید رایزین جدی از آب درامد و با برد دیدنی فلوید می ودر برابر تنشین از ژاپن در همان راند اول همراه بود.