رجبی در پرتاب وزنه حذف شد

مرحله مقدماتی رقابتهایپرتاب وزنهزنانبازی های المپیک2016 ریو از ساعت 17:35 به وقت تهران آغاز شد ......

مرحله مقدماتی رقابت های پرتاب وزنه زنان بازی های المپیک 2016 ریو از ساعت 17:35 به وقت تهران آغاز شد.
در گروه A این رشته 18 ورزشکار با یکدیگر رقابت کردند. رجبی تنها نماینده ایران در این رشته در پرتاب نخست خود رکورد 16 متر و 18 سانتی متر به ثبت رساند. وی در پرتاب دوم خود وزنه را 16 متر و 34 سانتی متر پرتاب کرد.
نماینده کشورمان در رشته پرتاب وزنه در آخرین پرتاب خود رکورد 16 متر و 16سانتی متر را به ثبت رساند و از گردونه این مسابقات کنار رفت.
در این مرحله هر ورزشکاری وزنه را 18 متر و 40 سانتی متر پرتاب می کرد، راهی فینال مسابقات می شد.

تگ ها


اخبار روز دو و میدانی