رضا قاسمی به کار خود در المپیک پایان داد

......

 ...

رضا قاسمی با ثبت ركورد 10.47 به كارش در مرحله مقدماتی دوی 100 متر پایان داد