روزی که «سم آلاردایس» تبدیل به گربه شد!

سم آلاردایس، مربی پرحاشیه و معروف انگلیسی روزی هوس گربه بودن کرد و بلافاصله هم به آرزویش رسید ......

سم آلاردایس، مربی پرحاشیه و معروف انگلیسی روزی هوس گربه بودن کرد و بلافاصله هم به آرزویش رسید. نتیجه این شد که می بینید!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال